پاره ای از پروژه های کلان اجرا شده توسط گروه مهندسی پایا بنا
محصولکارفرماپروژه موقعیتپیمانکار
پابکوپرایم راه و شهرسازی استان فارسضدآب سازی بام و مخازن پروژه توان بخشی ایثار فارسفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوت سازمان عمران صدرارنگ آمیزی نمای مسکن مهر ۲۰۰۰ واحدی امام رضافارس-صدراگروه مهندسی پایا بنا
پابکوپرایم شرکت راه و ساختمان هنزاضدآب سازی نما،بام و سرویس های پروژه ۹۰ واحدیفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتشهرداری شیرازاجرای نمای مجتمع تجاری-اداری-مسکونی امیرکبیرفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوپرایمشهرداری مرودشتآب بندی دریاچه مصنوعی بتنی ۳۰۰۰۰۰۰ لیتریفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوسیلمهندس دهقانضدآب سازی نمای ساختمان ۷ طبقهفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوپرایممهندس شاکرضدآب سازی سرویس حمام و آشپزخانه پروژه ۲۰۰ واحدیفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوپرایمجهاد کشاورزیضدآب سازی مخزن آب پارک فدک سد دزخوزستان-اندیمشکآبادگران آزادی خوزستان
پابکوسیلبیمارستان ابن سیناضدآب سازی نمای سیمان چکشیفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوسیلشهرداری شیرازضدآب سازی المان فلزی ورودی جنوبی شیرازفارس-شیرازپیمانکار شهرداری
پابکوسیلمهندس اوجیضدآب سازی بغل ساختمان ۷ طبقهفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوپرایممهندس یوسف زادهضدآب سازی بام ساختمان مسکونیفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوپرایمنیروگاه اتمی بوشهرضدآب سازی بامبوشهر-بوشهرگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتنیروگاه اتمی بوشهراجرای نمای یادمان شهدابوشهر-بوشهرگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتنیروگاه اتمی بوشهراجرای نمای ورودی و ساختمان های اداریبوشهر-بوشهرگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتنوسازی مدارس استان فارساجرای نمای دبیرستان دخترانه پروین اعتصامیفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتنوسازی مدارس استان فارساجرای نمای مدرسه راهنمایی الکوتفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتآموزش و پرورش شهرستان کواررنگ آمیزی و اجرای نمای نمازخانهفارس-کوارگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتنوسازی مدارس استان فارساجرای نمای دبیرستان دخترانه مشتاقیانفارس-کوارگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتمهندس حسن زادهاجرای نمای ساختمان های مسکن مهرسیستان و بلوچستان-زاهدانگروه مهندسی پایا بنا
محوطه سازیشخصیمحوطه سازی باغشهر ۱۰۰۰ متریفارس-شهر صدراگروه مهندسی پایا بنا
پابکوت-پابکوسیلشخصیرنگ آمیزی بلوک سیمانی و آب بندسازی سنگ نمافارس-شهر صدراگروه مهندسی پایا بنا
پابکوپرایمآقای الله یاریآب بندسازی مخزن آب بتنی ۵۰۰ متر مکعبیفارس-کازرونگروه مهندسی پایا بنا
پابکوسیلبازار مرواریدضد آب سازی رنگ نماجزیره کیشگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتشرکت مهاناجرای نمای محوطه مجموعه مهان سپر کیشجزیره کیشگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتشرکت سد و عمران پارس گستراجرای نمای مجتمع تجاری عدالتفارس-شهرصدراگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتشرکت سامان مکانیک پارساجرای نمای پروژه مسکونی ۳۰۰ واحدیفارس-شهرصدراگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتشرکت وارته(دانشگاه صنعتی)اجرای نمای غربی ساختمان های دانشگاه صنعتی شیرازفارس-صدراگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتشرکت ارگ مسکن جنوباجرای نمای پروژه ۹۶ واحدیفارس-صدراگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتمهندس اسکندریاجرای نمای بغل ساختمان ۹ طبقهفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتمهندس هنروراجرای نمای بغل ساختمان ۴ طبقهفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتمهندس اسکندریاجرای نما و ضد آب سازی بغل ساختمان ۹ طبقه بتنیفارس-شیرازگروه مهندسی پایا بنا
پابکوت-پابکوسیلشخصیاجرای نما و ضد آب سازی نمای ویلا و دیوار باغفارس-خانه زنیانگروه مهندسی پایا بنا
محوطه سازیشخصیمحوطه سازی باغ شهر ۳۰۰۰ متریفارس-خانه زنیانگروه مهندسی پایا بنا
پابکوتشهرداری تهراناجرای نمای دیوارهای شهری شهرداری مناطق ۹،۴ و ۱۹تهران-تهرانگروه صنعتی SKG
پابکوتمهندس جلیلیاجرای نمای مسکن مهر ۴۲۰ واحدیگیلان-رشتگروه صنعتی SKG
پابکوتمهندس قطبیاجرای نمای پروژه ویلایی عمارت هشتمخراسان-مشهدگروه صنعتی SKG