گروه مهندسی پایا بنا

 

مـجـموعـه ای از حرفه ای های صنعت ساختمان

مشـاوره و تامیـن انواع مصـالح چسب، عایق و پوشـش های پودری

مـجـری تخصـصـی عایـق کاری، ایزولاســیون و پوشـش های پودری

هـــمیشه یه راهـــی هـــست!

برخی از مشتریان ما